MESSAGE OF GREETINGS AND SOLIDARITY TO THE 8TH CONGRESS OF SCAP, FROM THE SECRETARY-GENERAL* OF AKBAYAN YOUTH

3 06 2012

If you tremble with indignation at every injustice, then you are a comrade of mine*… To the Student Council Alliance of the Philippines, comrades of Akbayan Youth, pagbati at pagpupugay!

Pagbati para sa inyong matagumpay na pagbubukas ng ika-walong kongreso ng pinakamalaki, at mas yumabong na pambansang kilusang-alyansa ng mga konseho at partidong pang-mag-aaral mula sa iba’t-ibang kolehiyo at pamantasan sa buong bansa. Pagpupugay para inyong pagiging – “The Alliance”, na ayon nga sa inyo ay – “all over the country to change it!”

Masaya ako at naging bahagi ako ng pagtitipong ito. Hindi lang dahil sa masasaksihan ko ng personal ang inyong pagtitipon, kundi dahil sa tatlong bagay:

Una, batid kong mas dumami ang delegasyon at kasapian ng SCAP mula sa pamumuno nila kasamang Gibby Gorres at kasamang Gio Tingson;

Pangalawa, indikasyon ang kongresong ito na hindi natutulog ang kilusang pang-mag-aaral;

At pangatlo, batid kong ang Akbayan Youth ay may kakapit-bisig na mga lider-estudyanteng hindi lang handang mag-aral para abutin ang pansariling pangarap, kundi handa ding maglingkod at lumaban para sa bayan, handang tumaya at ibigay ang buong kagalingan at kaisipan para sa isang mataas na pangarap para sa lahat – ang paglikha ng isang makatarungan, makatao at mabuting lipunan. Isang lipunang nagbibigay ng pantay na oportunidad para sa lahat. Isang lipunang nagbibigay ng maraming option sa mga tao, sino ka man o saan ka man galing, upang mamuhay at makipamuhay ng desente at may dignidad.

I’d like to share one of my favorite quotes with you , mula sa Pedagogy of the Oppressed ni Paulo Freire: “The more radical the person is, the more fully he or she enters into reality so that, knowing it better, he or she can transform it. This individual is not afraid to confront, to listen, to see the world unveiled. This person is not afraid to meet people or to enter into a dialogue with them. This person doesn’t consider herself or himself the proprietor of history or of all people, or the liberator of the oppressed; but she or he does commit herself or himself, within history, to fight at their side.”

Mga kasama, ang inyong ika-8 kongreso ay isang simbolikong okasyon at pulitikal na pagtitipon at proseso, upang inyong kolektibang pandayin ang talas ng ating mga progresibong ideya at kaalaman at isulong ang progresibong agenda ng ating henerasyon, para sa pagpapatuloy ng radikalismong ito. Para sa patuloy na pagkokomit ng ating mga sarili sa paglikha ng kasaysayang ito – ang makipaglaban at manindigan para sa mga taong dahilan kung bakit tayo nandito, kung bakit may SCAP. Ang mga taong tinutukoy ko ay ang mga ordinaryong mamamayan na araw-araw nating nakikita sa kalye at natutulog sa gilid ng lansangan, mga taong dini-demolish at walang disenteng tirahan, mga taong ninanakawan ng lupa, mga nagugutom dahil sinabi ng sistema na wala silang choice kundi ang magutom, mga kababaihang hindi tinatrato ng patas at sinasagkaan ang kanilang paglago, mga manggagawang hindi nabibigyan ng pagkakataong mas paunlarin pa ang kanilang kakayahan sapagkat pilit silang itinatali sa hindi tamang sistema sa loob ng mga pagawaan, mga taong araw-araw ay nag-aalmusal at maghahapunan ng diskriminasyon na ang gusto lang naman ay magmahal ng malaya, at marami pa. Ito ang mga taong nangangarap na makaalpas mula sa mapang-abusong sistemang mayroon tayo ngayon, ngunit hindi nila magawa, sapagkat hindi sapat na sila lang ang lumalaban. Ang mga katulad ninyong mga nakakapag-aral ay kailangan ng mga taong ito – hindi lang upang tumulong, kundi upang makibahagi tayo sa kanila, at lumaban tayo para sa kanila at sa magandang kinabukasan ng lahat.

We must struggle everyday so that this love for humanity becomes a reality*.

And let us be realistic comrades, demand the impossible!* Let us give all our best inside and outside our universities so we can demand the impossible.

With an analysis that our problem is systemic and that such bankrupt status quo created this multiple crisis of poverty and hopelessness, we sealed our commitment to build a better future.

Let us continue organizing the critical mass of student leaders, with values as our foundations, with a vision yet at the same time relevant and also viable with our reform agenda – knowing that we are not only criticizing the status quo, but working to put forward our alternatives.

Comrades, we cannot let another generation of uneducated, unemployed, marginalized poor young Filipinos to say no!

Ang ating misyon ay nananatiling relevant. Reclaiming our politics and building a just and humane society is our ceaseless and enduring task.

Sa naabot nang paglalakbay ng Student Council Alliance of the Philippines, kasama ng Akbayan Youth at ng partidong Akbayan, at ng madami pang mga masang organisasyon mula sa ating hanay at mula sa iba’t-ibang sektor at grupo ng lipunan, sa pagpapatuloy ng paglalakbay nating ito, at sa mga aabutin pa nating tagumpay, maganda ang ating laban, maganda ang ating bukas!

Malugod ko muling binabati ang “The Student Council Alliance of the Philippines”! Magandang gabi sa inyong lahat!###

 

**Mensahe ng Pagpupugay at Pakikiisa mula sa Pangkalahatang Kalihim ng Akbayan Youth Cheanne Matriz, para sa ika-8 Kongreso ng Student Council Alliance of the Philippines. 1 June, 2012. Cebu City Hall, Cebu City

*inspired by Che Guevara’s quotes

Advertisements
Pagpupugay sa ika-8 Kongreso ng SCAP!*

3 06 2012

 

Magkatali ang kasaysayan at mahaba na ang pinagsamahan ng Student Council Alliance of the Philippines (SCAP) at ng Akbayan! Youth (A!Y).

Ang SCAP ay pormal na nabuo noong 1996, kasabay ng inisyal na pagbubuo sa A!Y. Ang pinaka-una o founding chair ng SCAP si Comm. Percy Cendaña ay na nakaukit na sa kasaysayan ng UP Student Council at ng Partidong Akbayan, as the first avowed gay Chairperson of UP SC and Akbayan Party.

Kagaya ni Percy, ang SCAP at A!Y ay patuloy na hinahamon at binabasag ang mapanikil na limitadong pananaw ukol sa kasarian, ng pagiging babae o miembro ng LGBT, pagkatao at pagkamamayan.

Samantalang, ang inyong pangkasalukuyang tagapangulo sa SCAP, si Comm. Gio Tingson, na kasama ang iyong Secretary General Gibby Gorres, ay karangalan din sa amin na kabilang sa mga hanay lider ng A!Y. Mula sa matagal nang naipundar ng SCAP, ay dinala ng kasalukuyang liderato ang SCAP sa rurok ng tagumpay, at inaasan natin na magigi itong serye ng multiple orgasms (halaw sa biology), o series of peaks na kagaya sa Himalayas at Cordilleras (halaw sa geography).

Samakatwid, cheers para sa multiple orgasms at multiple peaks! Arangkada SCAP!

Sa tingin ko, natural lamang ang pagsasamang ito sa pagitan ng SCAP at A!Y. Dahil parehong katangian ng mga mahuhusay at tunay na lider estudyante at kabataan ang pagiging matalas na mapanuri, kung matalas ang iyong pag-aanalisa at batay sa iyong progresibong prinsipyo, hindi malabo na ang iyong conclusion ay ang pag-sali, hindi sa alin pa mang organisasyon o partido, kundi sa SCAP at A!Y.

Ang SCAP at A!Y ay umaakit at tinatangkilik ng magagaling at progresibong student leaders na may pagmamahal sa bansa.

Tama lamang na ang SCAP na ngayon ang pinaka-malawak na hanay ng mga student leaders!

Sa kasalukuyan, isa sa pangunahing problema ng bansa ay ang sobrang laki ng populasyon at ang kahirapan, kaakibat ang mataas na bilang ng maternal deaths at teenage pregnancy. Samantalang humigit umabot sa 40 hanggang 50% ng mga menor na kabataan (edad 15-17), ang okay lang or nakaranas na ng pakikipagtalik o premarital sex, pinaka mataas ang bilang sa hanay ng estudyante, ay mahigpit parin ang pagtutol at pagbibingibingihan ng isang maimpluwensyang sector. Taliwas ito sa mahigit 80% ng kabataan na nagsasabi na kailangan nila ang angkop na sexual education.

Tugon dito, hindi na kaila sa inyo, na magkasama at magkasanib pwersa ang A!Y at SCAP, kasama ang marami pang ibang grupo, sa pagsusulong ng Reproductive Health (RH) Bill.

Samakatwid, cheers ulit at tungo sa mas pinalupit na pagkilos ng SCAP at A!Y para isulong ang RH Bill sa Congreso!

Sa parehong pagkakataon rin ng pakikiisa sa api sa lipunan, namulat at naging aktibista ang maraming student leaders sa buong bansa, sa pakikilahok sa pakikibaka ng Sumilao Farmers, at ng marami pang grupo ng magsasaka, para sa kanilang lupa at mas pina-igting na repormang pang-agraryo. Ang Sumilao March at ang pagsulong sa Comprehensive Agrarian Reform Program – Extension with Reforms (CARPER) ang siyang nagpayabong ng aktibismo ng maraming mga student leaders, kagaya ng inyong tagapangulong si Gio Tingson.

Sa Sumilao March at sa pagsulong ng CARPER, magkakapit-bisig din po ang A!Y at SCAP.

Marami pang halimbawa. Ang STRAW, ang FTV, ang laban sa Contratualization, ang pagsulong ng reporma sa Sin Tax, at pagsulong ng dialogo para sa kapayapaan, ang pangagalaga kay inang kalikasan, ang paggiit ng hustisya at katotohanan laban sa lumang corrupt na administrasyon, at pag-impeach sa Chief Justice.

May mga pinagtagumpayan na tayo, marami pa tayong ilalaban!

Lahat po ng mga ito ay mahihirap at malulupit na hamon na sinuong natin. Pero lahat po ito ay nagmumula at tumutugon sa ating suring panlipunan at sa pagnanasang pagbutihin ang kalaganyan ng ating mamamayan at inang bayan.

Sa aming banda po, ito ay tinatawag naming Magandang Laban!

Cheers para sa patuloy na pagsasama para sa Magandang Laban!

Mabuhay po kayo sa Student Council Alliance of the Philippines!

———————-
* Mensahe ng Pagpupugay at Pakikiisa mula sa Tagapangulo ng Akbayan Youth Marlon Cornelio, para sa ika-8 Kongreso ng Student Council Alliance of the Philippines. 1 June, 2012. Cebu City Hall, Cebu City.

IUSY congratulates The Alliance’s 8th National Congress

3 06 2012

Image

Dear Friends and Comrades,

I would like to say thank you so much for inviting us (IUSY) to your 8th National Congress and I am grateful to have an opportunity to send a message of solidarity on behalf of the IUSY Asia Pacific Region. At the same time, we are so sorry for not being able to join you in person at this time.

First of all, I would like to say “congratulations” to you all at SCAP. SCAP is a fantastic student movement that serves as a good example for the region. Undoubtedly, we need more student councils and unions like SCAP in the schools, in countries in the region and around the world to protect the rights of students and promote the leadership roles of young people. SCAP is a model for other student formations in the region, those existing and those which are still to be formalized. So you have more responsibilities to encourage student leaders to organize for change, social justice and equality.

I would also like to express my deepest gratitude for the strong support of SCAP in the free Burma movement in the Philippines and in the region. The central administration in Burma has made some superficial structural adjustments to parliamentary politics, however, life for the majority of working and peasant classes of Burma continues as before: grinding toil and a struggle for survival under the heel of an exploitative political-military-business over class. We, the student youth of Burma, have risen up and are determined to remove the chains imposed by powerful elites who would keep us weak and impoverished. We move, and we are encouraged to keep moving by the support and fraternal relations of SCAP, which is why we are so happy to have been invited to speak to you on this occasion.

We are surrounded by inequality and injustice as global superpowers and international capital reign unchecked, perpetuating warfare, poverty and environmental devastation worldwide. Only international solidarity and fraternal relations among students, workers, peasants, the majority of men and women across borders can create an alternative and better future.

Again, I would like to say that we might be young and new to politics, but I want you to know that each of us has a grave responsibility to serve our countries; as Dr. Jose Rizal said, “the youth are the hope of our future”. I hope that you will have a meaningful congress and come up with fruitful decisions for progressive reform. Let’s build up an equal world for all! We are inheriting a world left ravaged by inequality and oppression: let’s build unbreakable relations between ourselves, mobilize the youth of today to move as one, united and dedicated to a better tomorrow.

Thank You!

With Socialist regards,
Naw Maybel Htoo
Vice President for Asia Pacific
International Union of Socialist Youth (IUSY)

Austrian Union of Students congratulates The Alliance for its 8th National Congress

3 06 2012

Dear friends!

First let me thank you again for the invitation to your congress and we are really sorry that we have not been able to participate.

ÖH the Austrian Union of Students strongly supports the codetermination of students in all education issues. We believe that a strong democratic elected student union is not only improving the situation of students it will also positively influence the whole society.

The last few years have been tough for many unions around the world. Political situations in several countries got worse so that many unions have been forbidden. Also through the economic crisis governments cut down budgets for higher education or dramatically increased tuition fees. That happened to almost all countries from Austria, via Chile and Canada to Zimbabwe.

Therefore we wish you all the best in the work for the Philippine students.

Best greets,

ROMAN GEIER, Austrian Union of Students

8th National Congress of SCAP in Cebu City

1 06 2012

8th National Congress of SCAP in Cebu City

Some of the delegates and the organizers

8th National Congress of SCAP in Cebu City

1 06 2012

8th National Congress of SCAP in Cebu City

National Chairperson Gio Tingson and National Secretary-General Gibby Gorres